Luật Doanh Nghiệp

Luật sư hướng dẫn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp

Luật sư hướng dẫn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp tại Hội Luật Sư với đội ngũ luật sư có bề dày kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện việc khiếu nại những sai phạm trong quyết định hoặc hành vi của cơ quan hành chính nhà nước nhanh, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp

Hướng dẫn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp

Quyền khiếu nại hành chính theo Luật khiếu nại

 • Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Như vậy, khiếu nại hành chính được hiểu là việc một chủ thể đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức là người có quyền khiếu nại hành chính. Theo đó, người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trường hợp không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc vì lý do khách quan, theo quy định của pháp luật dân sự, thì công dân phải có người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ để thực hiện khiếu nại; cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại phải thông qua người đại diện hợp pháp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011.

Thời hiệu khiếu nại hành chính

 • Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
 • Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: Điều 9 Luật khiếu nại 2011

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

 • Khiếu nại hành chính lần lầu: Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ thể đã ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, hoặc của người do mình trực tiếp quản lý.
 • Khiếu nại hành chính lần hai: Cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần là chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Mục I Chương 3 Luật khiếu nại 2011

Trình tự khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính lần lầu

Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính.

Trình tự khiếu nại như sau:

 1. Bước 1: Nộp đơn khiếu nại và hồ sơ chứng minh kèm theo đến chủ thể có thẩm quyền;
 2. Bước 2: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại. Thời hạn: 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
 3. Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại;
 4. Bước 4: Tổ chức đối thoại;
 5. Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Cơ sở pháp lý: Điều 27-31 Luật khiếu nại 2011

>>> Click tải: Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Khiếu nại hành chính lần hai

 • Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trình tự khiếu nại lần hai như sau:

 • Bước 1: Nộp đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai. Thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại lần hai thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại lần hai;
 • Bước 4: Tổ chức đối thoại lần hai;
 • Bước 5: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Cơ sở pháp lý: Điều 36-40 Luật khiếu nại 2011

Khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính

Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.
 • Khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011

Luật sư tư vấn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp

 • Tư vấn căn cứ khiếu nại; trình tự, thủ tục khiếu nại cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh yêu cầu khiếu nại hoặc khởi kiện;
 • Hỗ trợ soạn thảo Đơn khiếu nại cho doanh nghiệp;
 • Đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại hành chính;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp khởi kiện;

Bài viết trên của Hội Luật Sư đã cung cấp cho quý bạn đọc những vấn đề liên quan đến khiếu nại hành chính cho Doanh nghiệp, và trình tự, thủ tục để thực hiện việc khiếu nại hành chính. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn pháp lý hành chính, tư vấn luật doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật sư Doanh nghiệp chúng tôi qua Hotline 0937.552.925 hoặc email tuvanluat@hoiluatsu.vn để được hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Trần Như Lực

Chức vụ: Luật Sư Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Ly hôn, Doanh nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Lao động, Thừa kế Xây Dựng, Hành Chính..

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 15 năm

Tổng số bài viết: 104 bài viết

Hỏi Luật Sư

Tư vấn luật miễn phí 24/24

0937.552.925

Tư vấn pháp luật qua Zalo

0937.552.925

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1900633716